Fra pastorens hjerte

Jesus kommer snart, er du rede?

Hva sier Jesus selv om sin tilbakekomst til jorden?

La oss lese Matteus‬ ‭24:1-31‬ ‭NB‬‬

«Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene. Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst! Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! – så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene der inne! – så tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal Menneskesønnens komme være. Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.»

Er det noen tegn vi kjenner igjen i dette skriftsavsnittet?

Lovløshet, egoisme (kjærligheten er blitt kald), kriger, jordskjelv , forførelse og falske profeter.

Alt dette ser vi klart og tydelig i tiden, evangeliet blir ikke lengre forkynt til synderes frelse fra evig fortapelse i Helvete, fordi noen mennesker som åpenbart er klokere enn Gud har avskaffet denne grusomme evighet for de som ikke vender om.

Gud elsker alle mennesker, det har han alltid gjort, det er synden som skiller mennesket fra Gud, han hater, fordi synden har kraft i seg til å for evig holde mennesker i varetekt borte fra Gud.

Det var denne synden Jesus tok på seg selv, da han ble gjort til synd for vår skyld, og ved det gav oss mulighet til å vende oss bort fra synd og leve for Jesus ved å ta imot ham som vår Herre og frelser.

Kun da og bare da kan vi komme til himmelen og for evig være sammen med vår far og Gud som elsker oss.

Vil ett menneske som har tatt i mot Jesus som sin frelser og Herre forbli frelst/bevart uansett hva det velger å gjøre? Svaret er NEI, fordi vi må velge å leve i kontinuerlig omvendelse, se bare hva Johannnes skriver om dette i ‭‭1 Johannes‬ ‭1:5-10

«Og dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.»
‭‭

Er du en synder som ikke har vendt om og tatt i mot Jesus som din Herre og frelser, er tiden inne i dag til å invitere Jesus inn i ditt liv, omvende deg og gjøre Jesus til din Herre og frelser.

Er du en kristen som lever ett sløvt likegyldig liv, er tiden inne i dag til å omvende deg, bekjenne dine synder og be Gud om tilgivelse.
‭‭

Husk, Guds kjærlighet dekker ikke over synd, eller lar oss komme inn i en Hellig himmel mens vi lever i synd, Jesus har betalt for vår synd, sånn at vi kan komme til himmelen ren og rettferdig på grunn av Jesu blod.

Gud er kjærlig og rettferdig, alle som dør og går fortapt er rettferdig dømt, på samme måte som alle som kommer til himmelen er rettferdig dømt til evig liv på grunn av Jesu blod, det er vår rettferdighet.

Gå i fred tjen Herren med glede.

Comments are closed.